Drukuj

Art. 8 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 8.

 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.

 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
   
 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
   
 4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
   
 5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
   
 6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
   
 1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
   
 2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
   
 3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
   
 4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
   
 5. zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.
Artykuł 1 ...6 7 8 9 9a ...26

Przejdź do artykułu