Drukuj

Art. 9 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 9.

 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej:
   
  1. zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami;
    
  2. zapewniającą dostęp do informacji publicznej oraz możliwość jej przeszukiwania w systemie, o którym mowa w ust. 4a;
    
  3. zapewniającą dostęp do centralnego repozytorium.
    

 2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, przez zastosowanie systemu, o którym mowa w ust. 4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.
   
 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
   
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:
   
  1. gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2;
    
  2. gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1;
    
  3. nieodpłatnie udostępnia system, o którym mowa w ust. 4a.
             
  4a. Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny, który umożliwia tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
   
 5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
   
 1. szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
   
  1. strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
    
  2. standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
    
 2. zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
   
 3. wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
   

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

Artykuł 1 ...7 8 9 9a 9b ...26

Przejdź do artykułu