Drukuj

Art. 10 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 10.

1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4:
 

  1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
     
  2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
     
  3. działalności gospodarczej


- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

Artykuł 1 ...8 9 10 10a 11 ...53

Przejdź do artykułu