Drukuj

Art. 3 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 3.

 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 2. Organizacjami pozarządowymi są:
   
  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
    
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
 3. - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
   
 4. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
   
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
    
  3. spółdzielnie socjalne;
    
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
    
  3a. Przepisów art. 19b41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.
   
 5. Przepisów działu II nie stosuje się do:
   
  1. partii politycznych;
    
  2. związków zawodowych i organizacji pracodawców;
    
  3. samorządów zawodowych;
    
  4. (uchylony);
    
  5. fundacji utworzonych przez partie polityczne;
    
  6. (uchylony).

 6. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.
   
 7. (uchylony).
Artykuł 1 2 3 4 5 ...53

Przejdź do artykułu