Drukuj

Art. 11 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 11.

 1. Organy administracji publicznej:
   
  1. wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
    
  2. powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

 2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

  2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.

  2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
   
  1. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
    
  2. powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;
    
  3. wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g;
    
  4. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h;
    
  5. zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
    
  6. unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.

 3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
   
 4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
   
 5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł zagranicznych.
Artykuł 1 ...10 10a 11 11a 11b ...53

Przejdź do artykułu