Drukuj

Art. 19b O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 19b.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
 

 1. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
   
 2. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
   
 3. edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
   
 4. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;
   
 5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;
   
 6. porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.
   

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Artykuł 1 ...19 19a 19b 19c 19d ...53

Przejdź do artykułu