Drukuj

Art. 121 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 121.

 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.8)) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań,”.
Artykuł 1 ...119 120 121 122 123 ...176

Przejdź do artykułu