Drukuj

Art. 120 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 120.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 14 § 4 otrzymuje brzmienie:

  „§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystają- cych z tego portalu.”;
   
 2. w art. 119zt pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  „4) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań okreś- lonych w przepisach o ochronie danych osobowych;”;
   
 3. w art. 119zzg wyrazy „Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych” zastępuje się wyrazami „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.
   

Artykuł 1 ...118 119 120 121 122 ...176

Przejdź do artykułu