Drukuj

Art. 119 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 119.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł- nosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) w art. 6d ust. 4b otrzymuje brzmienie:

„4b. Podmioty wymienione w ust. 4a przetwarzają dane udostępnione z systemu w celu, w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...117 118 119 120 121 ...176

Przejdź do artykułu