Drukuj

Art. 27 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 27.

1. Kodeks postępowania jest opracowywany, opiniowany i zatwierdzany na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679.

 1. Kodeks postępowania przed przekazaniem do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu podlega konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami.
   
 2. Informację o przeprowadzonych konsultacjach oraz ich wyniku przekazuje się Prezesowi Urzędu wraz z kodeksem postępowania.
   
 3. W przypadku uznania przez Prezesa Urzędu zakresu konsultacji za niewystarczający, wzywa on podmiot do przeprowadzenia ponownych konsultacji, wskazując ich zakres.
   
 4. Stroną postępowania w sprawie zatwierdzenia kodeksu postępowania jest wyłącznie wnioskodawca występujący o zatwierdzenie tego kodeksu. Przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.
   
 5. Do zmiany zatwierdzonego kodeksu postępowania lub jego rozszerzenia stosuje się ust. 1–5.
   
Artykuł 1 ...25 26 27 28 29 ...176

Przejdź do artykułu