Drukuj

Art. 29 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 29.

1. Akredytacja podmiotu, o którym mowa w art. 28, jest udzielana na wniosek, który zawiera co najmniej:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o akredytację oraz adres jego siedziby;
   
 2. informacje potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.
   
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, albo ich kopie.
   
 2. Wniosek składa się pisemnie w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   
Artykuł 1 ...27 28 29 30 31 ...176

Przejdź do artykułu