Drukuj

Art. 48 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 48.

1. Przy Prezesie Urzędu działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Radą”, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.

 1. Do zadań Rady należy:

  1. opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
    
  2. opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;
    
  3. opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 rozporządzenia 2016/679;
    
  4. opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
    
  5. inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;
    
  6. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;
    
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
    
 2. Rada wyraża opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektów lub dokumentów, o których mowa w ust. 2.
   
 3. Opinie, protokoły posiedzeń oraz inne dokumenty Rady są udostępniane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu.
   
 4. Rada przedstawia Prezesowi Urzędu sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
   
 5. Rada składa się z 8 członków.
   
 6. Kandydatów na członków Rady zgłasza:

  1. Rada Ministrów;
    
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich;
    
  3. izby gospodarcze;
    
  4. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);
    
  5. fundacje i stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest działalność na rzecz ochrony danych osobowych.
    
 7. Członkiem Rady może być osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe;
    
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
    
  4. wyraziła zgodę na kandydowanie.
    
 8. Członek Rady jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady. Prezes Urzędu może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie przez niego określonym.
   
 9. Prezes Urzędu powołuje skład Rady, na dwuletnią kadencję, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7, w tym 5 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, oraz 3 członków spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt 3–5.
   
 10. Przed upływem kadencji członkostwo w Radzie wygasa z powodu:

  1. rezygnacji złożonej na piśmie przewodniczącemu Rady;
    
  2. śmierci;
    
  3. niemożności sprawowania funkcji z powodu długotrwałej choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
    
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    
  5. pozbawienia praw publicznych.
    
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu powołuje nowego członka Rady na okres pozostały do końca kadencji, spośród pozostałych zgłoszonych kandydatów, po potwierdzeniu aktualności zgłoszenia, z uwzględnieniem ust. 10.
   
 12. Prezes Urzędu powołuje i odwołuje przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków.
   
 13. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. W przypadku nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący Rady.
   
 14. Obsługę Rady zapewnia Urząd.
   
 15. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszane, przez Prezesa Urzędu oraz przewodniczącego Rady, inne osoby, o ile jest to uzasadnione zadaniami Rady. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
   
 16. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez Prezesa Urzędu.
   
Artykuł 1 ...46 47 48 49 50 ...176

Przejdź do artykułu