Drukuj

Art. 81 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 81.

1. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z legitymacją służbową, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, po okazaniu imiennego upoważnienia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:

 1. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
   
 2. oznaczenie organu;
   
 3. imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer legitymacji służbowej, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   
 4. określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
   
 5. oznaczenie kontrolowanego;
   
 6. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;
   
 7. podpis Prezesa Urzędu;
   
 8. pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach;
   
 9. datę i miejsce jego wystawienia.
   
Artykuł 1 ...79 80 81 82 83 ...176

Przejdź do artykułu