Drukuj

Art. 80 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 80.

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli:

 1. wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki jego, jego małżonka, osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo na osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli;
   
 2. zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
   
 1. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
   
 2. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub podmiot objęty kontrolą, zwany dalej „kontrolowanym”, niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu.
   
 3. O wyłączeniu kontrolującego rozstrzyga Prezes Urzędu.
   
 4. Do czasu wydania postanowienia kontrolujący podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.
   
Artykuł 1 ...78 79 80 81 82 ...176

Przejdź do artykułu