Drukuj

Art. 68 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 68.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w art. 87:
 

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    „1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;
     
  2. uchyla się ust. 2.
Artykuł 1 ...66 67 68 69 70 ...83

Przejdź do artykułu