Drukuj

Art. 102 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 102.

  1. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje przewodniczący właściwej terytorialnie komisji wyborczej, w terminie czternastu dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do sejmików województw na obszarze ca- łego kraju. Otwarcie sesji powierza się jednemu z najstarszych wiekiem radnych wskazanemu przez przewodniczącego komisji wyborczej.

  2. Na pierwszej sesji sejmik województwa wybiera przewodniczącego sejmiku, a także ustala termin wyboru zarządu województwa, który nie może przypadać później niż w okresie dwóch tygodni od dnia zakończenia pierwszej sesji.

  3. Jeżeli do dnia 15 listopada 1998 r. nie zostanie wybrany zarząd województwa, sejmik województwa ustanawia pełnomocnika do organizacji urzędu marszał- kowskiego.

  4. Jeżeli do dnia 25 listopada 1998 r. sejmik województwa nie wybierze zarządu województwa i nie ustanowi pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, pełnomocnika tego wyznacza Prezes Rady Ministrów na wniosek Delegata Rządu.

  5. Do zadań pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, należy zorganizowanie urzędu marszałkowskiego oraz przygotowanie projektów uchwał sejmiku województwa, w tym projektu statutu województwa

  6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 3 i 4, działa do dnia wyboru zarządu województwa.

Artykuł 1 ...100 101 102 103 104 ...110

Przejdź do artykułu