Drukuj

Art. 101 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 101.

  1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący właściwej terytorialnie komisji wyborczej, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Na pierwszej sesji rada powiatu wybiera przewodniczącego rady, a także ustala termin wyboru zarządu powiatu, który nie może przypadać później niż w okresie dwóch tygodni od dnia zakończenia tej sesji.

  3. Jeżeli do dnia 15 listopada 1998 r. nie zostanie wybrany zarząd powiatu, rada powiatu ustanawia pełnomocnika do organizacji starostwa powiatowego.

  4. Rada powiatu ustanawia pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów ustawowego składu rady.

  5. Jeżeli do dnia 25 listopada 1998 r. rada powiatu nie wybierze zarządu powiatu i nie ustanowi pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3, pełnomocnika tego wyznacza Prezes Rady Ministrów na wniosek Delegata Rządu właściwego ze względu na siedzibę władz powiatu.

  6. Do zadań pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 i 5, należy zorganizowanie starostwa powiatowego oraz przygotowanie projektów uchwał rady powiatu, w tym projektów statutu powiatu, a w przypadku niewybrania przez radę powiatu do dnia 31 grudnia 1998 r. zarządu powiatu - wykonywanie zadań zarządu powiatu i starosty, w tym wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych.

  7. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 3 i 5, działa do dnia wyboru zarządu powiatu.

Artykuł 1 ...99 100 101 102 103 ...110

Przejdź do artykułu