Drukuj

Art. 2 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 2.

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

 1. dotychczasowym wojewodzie, dotychczasowym urzędzie wojewódzkim i dotychczasowym województwie - rozumie się przez to odpowiednio wojewodę, urząd wojewódzki i województwo, o których mowa w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176),
   
 2. wojewodzie, urzędzie wojewódzkim i województwie - rozumie się przez to odpowiednio wojewodę, urząd wojewódzki i województwo, o których mowa w ustawie o administracji rządowej w województwie i w ustawie o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego pań- stwa,
   
 3. dotychczasowym komendancie wojewódzkim lub dotychczasowej komendzie wojewódzkiej – rozumie się przez to odpowiednio komendanta wojewódzkiego lub komendę wojewódzką, o których mowa w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz.163 i Nr 104, poz.515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz.779 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.668) oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań- stwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 1998 r.,
   
 4. komendancie wojewódzkim lub komendzie wojewódzkiej – rozumie się przez to odpowiednio komendanta wojewódzkiego lub komendę wojewódzką, o których mowa w ustawach: o Policji i o Państwowej Straży Pożarnej, w brzmieniu nadanym przez ustawę kompetencyjną,
   
 5. dotychczasowym wojewódzkim funduszu – rozumie się przez to wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej z siedzibą w mieście będącym siedzibą dotychczasowego wojewody,
   
 6. wojewódzkim funduszu – rozumie się przez to wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej z siedzibą w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa,
   
 7. staroście - rozumie się przez to także przewodniczącego zarządu miasta na prawach powiatu.
Artykuł 1 2 3 4 ...110

Przejdź do artykułu