Drukuj

Art. 4 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 4.

  1. Z dniem wejścia w życie ustawy wdrożenie reformy administracji publicznej na obszarze województwa należy do Delegata Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie, zwanego dalej „Delegatem Rządu”, będącego pełnomocnikiem Rządu w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943).
     
  2. W przypadku powołania na Delegata Rządu osoby będącej dotychczasowym wojewodą, zakres zadań i kompetencji tego wojewody wykonuje dotychczasowy wicewojewoda.
     
  3. Z dniem powołania Delegata Rządu Prezes Rady Ministrów jednocześnie powierza Delegatowi Rządu pełnienie obowiązków wojewody od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia powołania wojewody w trybie ustawy o administracji rządowej w województwie, z wyjątkiem uprawnień określonych w art. 28 ust. 1 wymienionej ustawy. Delegatowi Rządu będącemu dotychczasowym wojewodą przysługuje wynagrodzenie przewidziane dla wojewody w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
     
  4. Przepisu art. 10 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się.
Artykuł 1 2 3 4 5 6 ...110

Przejdź do artykułu