Drukuj

Art. 37 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 37.

  1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. znosi się komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 121 ust. 1 pkt 2 lit.a) ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, działające przy dotychczasowych komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w miastach nie będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów, z zastrzeżeniem ust. 2.
     
  2. Komisje dyscyplinarne przy dotychczasowych komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w miastach będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów stają się komisjami dyscyplinarnymi przy komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
     
  3. Komisje, o których mowa w ust. 2, działają do czasu powołania nowych komisji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
     
  4. Postępowania dyscyplinarne wszczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez komisje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się odpowiednio do komisji dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 2.
Artykuł 1 ...35 36 37 38 39 ...110

Przejdź do artykułu