Drukuj

Art. 39 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 39.

  1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w uzgodnieniu z Delegatem Rządu, do dnia 30 listopada 1998 r. powierzy pełnienie obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego osobie, która jest pracownikiem aparatu wykonawczego organów nadzoru budowlanego. Z zastrzeżeniem art. 41 i 42 pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykonują swoje zadania i kompetencje od dnia 1 stycznia 1999 r. do czasu powołania we wła- ściwym trybie wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
     
  2. Pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zatrudnieni w terenowych biurach inspekcyjno–kontrolnych mających siedziby w miastach będących z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibami wojewodów stają się z tym dniem pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.
     
  3. Pracownicy dotychczasowych urzędów wojewódzkich wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego, określone w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118, Nr 106, poz. 668), stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikami wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Przepis art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...37 38 39 40 41 ...110

Przejdź do artykułu