Drukuj

Art. 50a Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 50a.

  1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, może być przekazane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

  2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze porozumienia zawartego między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

  3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wykreślenia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

  4. Z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie staje się państwową instytucją kultury i zachowuje swój majątek.

Artykuł 1 ...49 50 50a 51 52 ...110

Przejdź do artykułu