Drukuj

Art. 57 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 57.

 1. Pracodawcy zatrudniający pracowników, o których mowa w art. 52 - 54 i w art. 56, w terminie do dnia 30 października 1998 r. przygotują imienne wykazy osób wykonujących z upoważnienia wojewody jego zadania i kompetencje podlegające przejęciu, odpowiednio do ich podziału, przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową w województwie.
   
 2. Pracodawcy, o których mowa w ust.1, są obowiązani do dnia 15 listopada 1998 r. podać na piśmie zainteresowanym pracownikom dane dotyczące nazwy i siedziby nowego pracodawcy. Przepisy art. 23-1 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
   
 3. Delegat Rządu ustali i przekaże zbiorcze wykazy osób przechodzących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio dotychczasowemu wojewodzie, marszałkowi województwa i starostom, a w miastach na prawach powiatu prezydentom miast.
   
 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy:

  1. obszar działania urzędów rejonowych, urzędów organów administracji specjalnej i urzędów miejskich stref usług publicznych nie odpowiada obszarowi powiatu,
    
  2. obszar działania wojewódzkiego sejmiku samorządowego nie odpowiada obszarowi województwa.
Artykuł 1 ...55 56 57 58 59 ...110

Przejdź do artykułu