Drukuj

Art. 235 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 235.

§ 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...233 234 235 236 237 ...269

Przejdź do artykułu