Drukuj

Art. 260f KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 260f.

Przepisy niniejszego działu stosuje się także w odniesieniu do organów państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej znajdują zastosowanie do tych państw.

Artykuł 1 ...260d 260e 260f 260g 261 ...269

Przejdź do artykułu