Drukuj

Art. 268a KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 268a.

Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

Artykuł 1 ...267 268 268a 269

Przejdź do artykułu