Drukuj

Art. 1153-16 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-16.

§ 1. Jeżeli tytuły wykonawcze, o których mowa w art. 115314 pkt 1 albo 6, wymagają dostosowania zgodnie z przepisami, odpowiednio, rozporządzenia nr 1215/2012 albo rozporządzenia nr 606/2013, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w przedmiocie dostosowania. W razie potrzeby komornik może zwrócić się do sądu o wydanie postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Artykuł 1 ...1153‑15 1153‑15a 1153‑16 1153‑17 1153‑18 ...1217

Przejdź do artykułu