Drukuj

Art. 424-8 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-8.

§ 1. Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd niższej instancji, skargę wniesioną po upływie terminu, skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 424-5 § 1, jak również skargę z innych przyczyn niedopuszczalną.

§ 2. Skarga podlega także odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych była lub jest możliwa albo jeżeli nie zachodzi wyjątek, o którym mowa w art. 424-1 § 2.

Artykuł 1 ...424‑6 424‑7 424‑8 424‑9 424‑10 ...1217

Przejdź do artykułu