Drukuj

Art. 424-6 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-6.

§ 1. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się.

§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. 424-5 § 2, przewodniczący wzywa o poprawienie lub uzupełnienie skargi.

§ 3. Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 871 § 1 oraz skargę, której braków strona nie usunęła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...424‑4 424‑5 424‑6 424‑7 424‑8 ...1217

Przejdź do artykułu