Drukuj

Art. 479-49 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-49.

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Artykuł 1 ...479‑47 479‑48 479‑49 479‑50 479‑51 ...1217

Przejdź do artykułu