Drukuj

Art. 479-82 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-82.

Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Artykuł 1 ...479‑80 479‑81 479‑82 479‑83 479‑84 ...1217

Przejdź do artykułu