Drukuj

Art. 505-34 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-34.

§ 1. W przypadkach wskazanych w art. 502-1 § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli powód wraz z pozwem złożył wniosek o umorzenie postępowania w przypadku uchylenia nakazu zapłaty. W takim przypadku sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Artykuł 1 ...505‑32 505‑33 505‑34 505‑35 505‑36 ...1217

Przejdź do artykułu