Drukuj

Art. 598-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 598-1.

§ 1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach rozprawy.

§ 2. (uchylony)

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...597 598 598‑1 598‑2 598‑3 ...1217

Przejdź do artykułu