Drukuj

Art. 551 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 551.

W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do jej rozpoznania. Przepis art. 341 § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...549 550 551 552 552a ...674‑682

Przejdź do artykułu