Drukuj

Art. 589j KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589j.

§ 1. Na postanowienie, o którym mowa w art. 589g § 1, wydane przez prokuratora, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od daty doręczenia postanowienia.

§ 2. Przepis art. 589g § 6 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...589h 589i 589j 589k 589ka ...674‑682

Przejdź do artykułu