Drukuj

Art. 120 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 120.

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.
Artykuł 1 ...118 119 120 121 122 ...243

Przejdź do artykułu