Drukuj

Art. 216 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 216.

 1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie.

 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
   
 3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy.
   
 4. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
   
 5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.
   
Artykuł 1 ...214 215 216 217 218 ...243

Przejdź do artykułu