Drukuj

Art. 219 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 219.

  1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.

  2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa.
     
  3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Przepisy dotyczące projektu ustawy budżetowej stosuje się odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium budżetowym.
     
  4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.
     
Artykuł 1 ...217 218 219 220 221 ...243

Przejdź do artykułu