Drukuj

Art. 89 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 89.

 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

  1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
    
  2. wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
    
  3. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
    
  4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
    
  5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
    
 2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
   
 3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Artykuł 1 ...87 88 89 90 91 ...243

Przejdź do artykułu