Drukuj

Art. 23 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 23.

 1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

  1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

 2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

  2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

  2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
   
 3. (uchylony).
   
 4. (uchylony).
   
 5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:
   
  1. wysokość otrzymanych dotacji;
    
  2. wielkość osiąganych przychodów;
    
  3. potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
    
 6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

  6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.

  6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

  6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

  6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:
   
  1. dane o organizacji pożytku publicznego;
    
  2. opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
    
  3. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
    
  4. podstawowe informacje o:
    
   1. zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
     
   2. członkach oraz wolontariuszach;
     
  5. informacje o:
    
   1. uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

   2. sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

   3. poniesionych kosztach administracyjnych,

   4. działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

   5. korzystaniu z uprawnień,

   6. przeprowadzonych kontrolach.

  6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:
   
  1. dane o organizacji pożytku publicznego;
    
  2. określenie celów statutowych;
    
  3. opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
    
  4. szczegółowe informacje o:
    
   1. zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
     
   2. członkach oraz wolontariuszach;
     
  5. informacje o:
    
   1. poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
     
   2. sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
     
   3. działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
     
   4. korzystaniu z uprawnień,
     
   5. zrealizowanych zamówieniach publicznych,
     
   6. posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
     
   7. fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,
     
   8. udzielonych pożyczkach,
     
   9. przeprowadzonych kontrolach,
     
   10. przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych. 

 7. (uchylony).
        
 8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.
Artykuł 1 ...22 22a 23 24 25 ...53

Przejdź do artykułu