Drukuj

Art. 24 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 24.

 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

  1. podatku dochodowego od osób prawnych,
    
  2. podatku od nieruchomości,
    
  3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
    
  4. opłaty skarbowej,
    
  5. opłat sądowych
    
  - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

 2. Organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   
 3. Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jest obowiązana wypełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
   
 4. W przypadku utraty przez organizację pozarządową statusu organizacji pożytku publicznego traci ona prawo do korzystania ze zwolnień wynikających z posiadania tego statusu.
   
 5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z mocy prawa w przypadku utraty statusu organizacji pożytku publicznego.
Artykuł 1 ...22a 23 24 25 26 ...53

Przejdź do artykułu