Drukuj

Art. 33b O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 33b.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uwzględniając konieczność zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu.
Artykuł 1 ...33 33a 33b 34 34a ...53

Przejdź do artykułu