Drukuj

Art. 24 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 24.

1. Prezes Urzędu w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, a także po dokonaniu certyfikacji jest uprawniony, w celu oceny spełniania przez podmiot kryteriów certyfikacji, do przeprowadzenia czynności sprawdzających u administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek.

 1. Prezes Urzędu zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 1, o zamiarze przeprowadzenia czynności sprawdzających.
   
 2. Czynności sprawdzające przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia. Jeżeli czynności sprawdzające nie zostaną przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, ich przeprowadzenie wymaga ponownego zawiadomienia.
   
 3. Czynności sprawdzające przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezesa Urzędu, które zawiera:
   
 1. imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności sprawdzające;
   
 2. oznaczenie administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;
   
 3. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności sprawdzających;
   
 4. zakres czynności sprawdzających;
   
 5. datę i miejsce jego wystawienia;
   
 6. podpis osoby uprawnionej do wydania upoważnienia w imieniu Prezesa Urzędu.
   
Artykuł 1 ...22 23 24 25 26 ...176

Przejdź do artykułu