Drukuj

Art. 69 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 69.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu wymierza karę grzywny w wysokości od 500 złotych do 5000 złotych.

 1. Wymierzając karę grzywny, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:

  1. w przypadku osoby fizycznej – sytuację osobistą wezwanego i stopień zrozumienia powagi ciążących na nim obowiązków wynikających z wezwania lub
    
  2. potrzebę dostosowania wysokości kary grzywny do celu, jakim jest przymuszenie wezwanego do zadośćuczynienia wezwaniu.
    
 2. Kara grzywny, o której mowa w ust. 1, może być nałożona także w przypadku, gdy strona odmówiła przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentacji sporządzonej w języku obcym.
   
Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...176

Przejdź do artykułu