Drukuj

Art. 88 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 88.

1. Przebieg czynności kontrolnych kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

 1. Protokół kontroli zawiera:

  1. wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
    
  2. imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowanego oraz nazwę organu reprezentującego kontrolowanego;
    
  3. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej oraz numer imiennego upoważnienia kontrolującego, a w przypadku kontrolującego, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, imię i nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer imiennego upoważnienia;
    
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
    
  5. określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
    
  6. opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
    
  7. wyszczególnienie załączników;
    
  8. omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień;
    
  9. pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
    
  10. datę i miejsce podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i kontrolowanego.
    
 2. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i przekazuje kontrolowanemu w celu podpisania.
   
 3. Kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontroli do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia do jego treści.
   
 4. W przypadku złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli w formie aneksu do protokołu kontroli.
   
 5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo części, kontrolujący przekazuje kontrolowanemu informacje o tym wraz z uzasadnieniem.
   
 6. Brak doręczenia kontrolującemu podpisanego protokołu kontroli i niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli.
   
 7. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni wzmiankę w tym protokole, zawierającą datę jej dokonania. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wzmianki dokonuje się po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.
   
 8. Protokół kontroli sporządza się w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej w dwóch egzemplarzach. Protokół kontroli kontrolujący doręcza kontrolowanemu.
   
Artykuł 1 ...86 87 88 89 90 ...176

Przejdź do artykułu