Drukuj

Art. 15 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 15.

 1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą komórki organizacyjne:
   
  1. wydziały – do realizacji merytorycznych zadań urzędu;
    
  2. biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi urzędu;
    
  3. oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
    
 3. Statut urzędu wojewódzkiego określa w szczególności:
   
  1. nazwę i siedzibę urzędu;
    
  2. nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
    
  3. nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
    
  4. zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
    
  5. nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, o których mowa w art. 14;
    
  6. inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
   
 4. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.
   
 5. Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polegająca na aktualizacji wykazu jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...83

Przejdź do artykułu