Drukuj

Art. 108 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 108.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 109 w ust. 3 kropkę na końcu skreśla się i dodaje się wyrazy „albo w mieście, które do dnia 31 grudnia 1998 r. było siedzibą wojewody.”.

Artykuł 1 ...106 107 108 109 110

Przejdź do artykułu