Drukuj

Art. 21 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 21.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wydanego do dnia 30 listopada 1998 r., organizację dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej, która umożliwi dostosowanie z dniem 1 stycznia 1999 r. organizacji tych jednostek do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.

Artykuł 1 ...19h 20 21 22 23 ...110

Przejdź do artykułu