Drukuj

Art. 19h Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19h.

Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o dyrektorach wojewódzkich urzędów pracy oraz kierownikach powiatowych urzędów pracy, należy przez to rozumieć odpowiednio marszałków województw oraz starostów.
Artykuł 1 ...19f 19g 19h 20 21 ...110

Przejdź do artykułu