Drukuj

Art. 24 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 24.

  1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4, jednostki organizacyjne powiatowych służb, inspekcji i straży, o których mowa w art. 17 ust. 1, w miastach będących siedzibami władz powiatu, w których przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych.
     
  2. Do czasu zorganizowania jednostek organizacyjnych w powiatach, o których mowa w ust. 1, oraz powołania ich kierowników zadania tych kierowników wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży właściwych dla sąsiedniego powiatu.
     
  3. W przypadku określonym w ust. 2 nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 5-7.
     
  4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz obszar ich działania.
Artykuł 1 ...22 23 24 25 26 ...110

Przejdź do artykułu